Menu

Waarde van bomen

Bomen zijn levende wezens, géén straatmeubilair



Leefbaarheid

De betekenis van bomen in de bebouwde omgeving kan worden aangegeven aan de hand van een aantal functies.

Sociale cohesie

 • Bomen verfraaien de bebouwde omgeving waardoor de omgevingswaarde wordt verhoogd.
 • Bomen camoufleren minder fraaie objecten zoals industrieterreinen.
 • Bomen geven structuur en herkenbaarheid aan straten en wegen.
 • Bomen brengen onderscheid aan in wijken.
 • Bomen accentueren de architectonische structuur van bijzondere punten.

Esthetische waarde

Bomen hebben een esthetische waarde die vaak wordt vertaald in schoonheid. Die schoonheid kan op veel manieren tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld in de vorm van de boom of van de gehele beplanting, de bloei, de kleur en structuur van de bast, de bladkleur, enzovoort. De stedenbouw-kundige functie en esthetische waarde verhogen de waarde van gebouwen en maken het aantrekkelijker om te wonen en te werken.

Recreatie

Parken met bomen vormen aantrekkelijke plekken om te recreëren.

Gezondheid

Luchtkwaliteit

Bomen produceren zuurstof en leggen koolzuurgas (CO2) vast. Bomen filteren fijnstof uit de lucht. Fijnstof is schadelijk voor de volksgezondheid. Een eventuele overschrijding van normen treedt vooral op langs drukke verkeerswegen in en om steden.

Ontspanning

Bij sociaal-psychologische functies kan worden gedacht aan het feit dat bomen een sfeer van rust en geborgenheid oproepen, de binding met de natuur en seizoenen en de recreatieve functies van bomen en beplantingen. De aanwezigheid van groen in de woonomgeving heeft een belangrijk effect op de gezondheid. Stress-reductie is daarbij de meest waargenomen factor van betekenis.

Milieu

Microklimaat

Volwassen bomen verbeteren het microklimaat in de bebouwde omgeving. Op hete dagen verlaagt de temperatuur vanwege de schaduwwerking, terwijl het ’s nachts warmer blijft. Door verdamping verhogen bomen de luchtvochtigheid waarmee het aangenamer wordt.

Waterberging

Bomen en vooral bomenrijen en laanboombeplantingen breken en matigen de (koude) wind en kunnen mensen, wegen en gebouwen beschutten tegen neerslag.

Natuur

Biodiversiteit

Natuur in de bebouwde omgeving verbetert het leefklimaat van mens en dier. Bomen leveren daaraan een belangrijke bijdrage, omdat ze huisvesting en voedsel geven aan een groot aantal diersoorten: rust- en verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen, eekhoorns en marterachtigen en voedselbronnen voor vogels, insecten en schimmelsoorten.

Ecologie

Rijbeplantingen van bomen (vooral met onderbeplanting) vormen een ecologische corridor waarbinnen dieren zich kunnen verplaatsen en waardoor ecologische versnippering wordt tegengegaan.

Economie

Stijging waarde onroerend goed

Een ander voordeel van bomen in de bebouwde omgeving is een stijging van de waarde van onroerend goed

Verbetering vestigingsklimaat

Aanwezigheid van bomen betekent een verbetering van het vestigingsklimaat.

Overige

Uiteraard hebben de milieu-, leefbaarheids- en gezondheidsaspecten een algemeen kostenbesparende werking.


Samenvatting

 1. Leefbaarheid
  • Esthetische waarde
  • Recreatie
  • Sociale cohesie

 2. Gezondheid
  • Luchtkwaliteit
  • Ontspanning

 3. Milieu
  • Microklimaat
  • Waterberging

 4. Natuur
  • Ecologie
  • Biodiversiteit

 5. Economie
  • Waarde onroerend goed
  • Vestigingsklimaat
  • Algemene kostenbesparende werking