Menu

Nieuws

Bomen vervangen

Bomen vervangen

De gemeente heeft een zorgplicht voor de bomen in de openbare ruimte. Daarom wordt elke boom minimaal één maal per drie jaar gecontroleerd.

Met het onderzoek wordt bepaald welke bomen ziek zijn of de openbare veiligheid in gevaar brengen. De firma Punt bv is inmiddels gestart  met het kappen van deze dode of zwakke bomen. Het grootste deel van de bomen wordt vervangen door nieuwe bomen.

Onderzoeken

Uit de reguliere driejaarlijkse controle zijn bomen naar voren gekomen die vervangen moeten worden. De wilgen en populieren zijn extra gecontroleerd, voor de veiligheid.
Er is ook een onderzoek naar de kwaliteit van onze essenbomen gedaan. We hebben op dit moment te maken met een boomziekte in de essen, de zogenaamde essentaksterfte. Uit onderzoek is gebleken dat  tussen 200 en 250 essen moeten worden verwijderd. Daarnaast worden nog circa 300 bomen verwijderd. In totaal staan er ca. 45.000 bomen in het openbaar gebied van onze gemeente. Meer informatie over de essentaksterfte.

Herplanten

De gemeente vindt het belangrijk zoveel mogelijk bomen te herplanten. In het bomenbeleid is vastgelegd dat we monitoren hoeveel bomen er gekapt worden en hoeveel nieuwe bomen er geplant worden. Het streven is het aantal bomen niet af te laten nemen. Soms zijn er situaties waarin herplant nog niet mogelijk is, omdat de verwijderde bomen in verhardingen stonden of het om locaties gaat die te dicht begroeid zijn. Nieuwe aanplant heeft dan geen goede kans van slagen. De gemeente zoekt dan een alternatieve plantlocatie.

De meeste impact zal het verwijderen van zieke essen in een bomenrij of laan hebben. Daar komen niet direct nieuwe bomen terug. De gemeente wacht met herplanten totdat het merendeel  van de essen uit de rij verdwenen is en herstelt de bomenrij dan in één keer door een nieuwe bomenrij. Vanuit veiligheid kan niet worden gewacht met het verwijderen van de aangewezen essenbomen.

Beschermwaardige bomen

Helaas is ook een aantal bomen van de lijst Beschermwaardige houtopstanden 2017 aan het einde van hun levensduur gekomen. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen aangevraagd en verleend. In de ontheffing is het herplanten van deze bomen als voorwaarde opgenomen. Dat betekent dat elke beschermwaardige boom die wordt gekapt ook wordt vervangen. Meer informatie en de locatie van de beschermwaardige bomen.